Image Alt

Onze expertises

Onze gedreven en enthousiaste medewerkers helpen u bij alle opgaven in iedere levensfase van uw vastgoed. De veelzijdigheid van ons bedrijf kenmerkt zich onder andere door de uiteenlopende expertises waar u onderstaand een selectie van ziet. Bent u op zoek naar een expertise die niet in deze lijst voorkomt? Schroom niet om contact op te nemen om de mogelijkheden met ons te bespreken!

Aanbesteden

Het doel van een aanbesteding is het realiseren van de beste prijs/kwaliteitsverhouding door een aantal partijen een gelijke kans te bieden de opdracht te verkrijgen. Aanbesteden is steeds ingewikkelder geworden en de regelgeving stringenter. Er zijn verschillende aanbestedingsvormen en aanbestedingsmomenten. Een aantal hiervan zijn wettelijk vastgelegd maar er zijn ook kansen voor slimme maatwerkoplossingen. Marsaki heeft inmiddels meer dan voldoende ervaring met het organiseren van aanbestedingen in verschillende vormen. Of het nu gaat om een EMVI-aanbesteding, een Europese aanbesteding of andere innovatieve aanbestedingsvormen.

Beheer & exploitatie

Het is belangrijk om in een vroeg stadium van uw planontwikkeling de juiste keuzes te maken ten aanzien van beheer en exploitatie van uw gebouw. Het is nu eenmaal een gegeven dat de exploitatielasten gedurende de levensduur van uw gebouw de eenmalige bouwkosten ruimschoots overtreffen.

Wij brengen al in een vroeg stadium van het nieuwbouwproces de exploitatiekosten in beeld waardoor u de juiste keuzes kunt maken op het gebied van bijvoorbeeld materialisatie. Dit niet alleen bij nieuwbouw, maar zeker ook bij renovatie en transformatie van gebouwen. Zo komt u achteraf niet voor verassingen te staan.

Bouwbegeleiding

Kort gezegd zorgt een bouwbegeleider ervoor dat alle voorbereidingen zijn getroffen zodat iedereen zijn werk kan doen, dat er op de bouwplaats wordt gerealiseerd wat is afgesproken én dat de werkzaamheden binnen planning budget blijven. Wij beschikken over digitale hulpmiddelen zodat we de opdrachtgever goed kunnen informeren en er een goed gedocumenteerd dossier ontstaat.

Circulair bouwen

Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit in de bouw worden toegepast. Een gebouw is circulair als bij de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem. Circulariteit is geen doel op zich, maar een strategie voor het bereiken van 2 belangrijke internationale beleidsdoelen:

  1. het tegengaan van de uitputting van grondstoffen;
  2. het beperken van klimaatverandering.

Wij vertalen uw ambities op het gebied van circulariteit in bouwprojecten maar kunnen ook circulaire gunningscriteria bepalen voor aanbestedingen.

Duurzaamheid

Marsaki is specialist op het gebied van duurzaam bouwen en verbouwen. Zo werd de eerste klimaatneutrale straat van Nederland ontwikkeld in Grijpskerke, maar ook maakten we voor het eerst gebruik van een ijsbuffersysteem voor de verwarming en koeling van woningen en appartementen.

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook om duurzaam gebruik van materialen, een gezond binnenmilieu en vooral ook om prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden. Wij hebben de kennis in huis om duurzame maatregelen door te rekenen in de exploitatie, zowel voor de gebouweigenaar als de gebruiker. Het gaat immers om mens en milieu, maar zeker ook over exploitatiekosten en woonlasten. Wij zijn er van overtuigd dat duurzame gebouwen op termijn ook zullen renderen.

Energie

Na het beperken van het energieverbruik is het toepassen van een duurzame energievoorziening de belangrijkste stap in het verduurzamen van vastgoed. Wij kunnen u adviseren welke energievoorziening het beste bij uw vraag past. Een belangrijke keuze, die van grote invloed is op de energielasten, de exploitatiekosten en het comfort. Daarnaast hebben we ruime kennis op het gebied van monitoring en kunnen we adviseren op het gebied van financiering en subsidies.

Grondexploitatie

Bij de ontwikkeling of herontwikkeling van een gebied is vooraf duidelijkheid verkrijgen over alle kosten en opbrengsten essentieel. Daarnaast moet u inzicht hebben in de risico’s die de ontwikkeling met zich meebrengt en hoe hierin wordt voorzien mochten die zich openbaren. Om die reden maken we een grondexploitatie, een gespecificeerde begroting van alle grondkosten en opbrengsten op basis van een vooraf gedefinieerd programma. In onze grondexploitatie kunnen we direct de consequenties van andere inzichten, varianten of marktwensen doorrekenen en heeft u een permanent en actueel inzicht in het resultaat gedurende de gehele looptijd van de gebiedsontwikkeling.

Haalbaarheidsstudie

Ieder project begint met een wens of een idee. Of uw idee ook te realiseren valt kunnen we onderbouwen met een gedegen haalbaarheidsonderzoek. In dit haalbaarheidsonderzoek worden uw uitgangspunten geformuleerd en onderzocht op verschillende relevante aspecten. Daarbij kunt u denken aan de economische en technische uitvoerbaarheid, maar het kan ook gaan om een marktverkenning en markttoets. Wij kunnen uw idee toetsen op haalbaarheid met de kennis die in huis is of kennis die we verzamelen bij andere relevante partners. Dit leidt tot een gedegen rapportage op basis waarvan u een weloverwogen besluit kunt nemen.

Herbestemming

Als de technische of functionele levensduur van een gebouw eindigt heb je meestal 2 keuzes. Je sloopt het gebouw en gaat nieuw bouwen, of je zoekt een andere bestemming voor het gebouw. Vanuit de circulaire gedachte, maar zeker ook vanwege de schaarse mogelijkheden voor nieuwbouw is herbestemming vaak een aantrekkelijk alternatief. Wij kunnen u adviseren over de herbestemmingsmogelijkheden, de kosten en exploitatie ervan doorrekenen en de projectvoorbereiding en uitvoering begeleiden.

Herstructurering

Er komt een moment dat uw vastgoed niet meer aansluit bij de behoeften van de markt. Betreft dit niet een enkel gebouw maar een wijk of buurt dan is er een noodzaak tot herstructurering. Herstructureringsopgaven kennen meestal een lange looptijd en zijn complex. Er zijn vaak tegenstrijdige belangen, politieke gevoeligheden en meerdere partners.

Marsaki is uw partner voor deze opgave. Wij vertalen uw visie naar een plan, stellen een grondexploitatie op en bewaken de vooraf gedefinieerde kwaliteit en de voortgang. Een goede communicatie met alle betrokkenen, waaronder bewoners, is daarbij vanzelfsprekend.

Huisvestingsadvies

Vastgoed is als gevolg van maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen aan veranderingen onderhevig. Hiermee ontstaan complexe opgaven op het gebied van huisvesting. Hoe komt u tot een toekomstbestendige vastgoedstrategie die aansluit op de visie van uw organisatie, en hoe ziet de uitvoer er uit? Marsaki kan u in iedere fase van dit complexe traject van A tot Z begeleiden en adviseren. We starten altijd met een analyse van de huidige vastgoedportefeuille. Het vastleggen van de opname van gebouwen vindt digitaal plaats zodat later een goed bruikbaar digitaal gebouwdossier voorhanden is. De resultaten hiervan worden opgenomen in een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Uit deze inventarisatie volgen verschillende scenario’s met verschillende oplossingsrichtingen. Hieruit volgt de zogenaamde vastgoedvisie. Samen onderzoeken we of er een (mis)match is met de organisatievisie. Vervolgens stellen we een gedegen huisvestingsadvies op zodat voor u inzichtelijk wordt hoe u uw vastgoed toekomstbestendig kunt maken.

Klimaat

Het klimaat is aan het veranderen. De belangrijkste effecten van klimaatverandering zullen hitte, droogte, meer neerslag en een hogere zeespiegel zijn. Als je je voorbereid, heb je minder last van deze effecten: in en om je huis is het koeler, je tuin overleeft ook droge tijden en je hebt geen last van een kelder die onder water staat. Dat is klimaatadaptatie.

Aan de ene kant moeten we de uitstoot van broeikasgassen verminderen zodat de opwarming beperkt blijft. Aan de andere kant is het verstandig dat we ons aanpassen aan een ander klimaat. Beide typen maatregelen zijn nodig.

Door aanpassingen te doen in de gebouwde omgeving kunnen we zorgen dat hittestress wordt voorkomen. Opvang van regenwater en het voorkomen van grote verharde oppervlakten bieden een oplossing voor de extremere neerslag. Wij kunnen u adviseren om uw nieuw of bestaand vastgoed zo goed mogelijk klaar te maken voor de toekomst.

Participatie

Participatie betekent letterlijk “deelname”. Het actief laten meedenken en meewerken aan plannen en initiatieven van betrokken inwoners en belanghebbenden verhoogt de draagkracht voor de plannen maar biedt ook input voor de plannenmakers. De eisen en wensen van toekomstige gebruikers vooraf inventariseren en inpassen leidt immers tot een beter plan. Inmiddels wordt participatie ook verankerd in wet- en regelgeving. Wij hebben een ruime ervaring met participatietrajecten met huurders, kopers en gebruikers. Dat kan gaan om nieuwbouwplannen, maar ook renovatie of verduurzamen van bestaand vastgoed. Onze specialisten kunnen uw participatiedoelstelling dan ook prima waarmaken.

Regelgeving

De regelgeving op het gebied van bouwen en wonen is constant aan verandering onderhevig. Die veranderingen doen zich de laatste jaren wel in een hoog tempo voor. Regels op het gebied van duurzaam bouwen, klimaat, energie maar ook participatie zijn van grote invloed op de totstandkoming van plannen en projecten. Onze medewerkers kennen de bestaande regels en blijven via training en opleiding op de hoogte van de wijzigingen ervan. Op die wijze kunnen zij u optimaal adviseren en komen we niet voor verrassingen te staan.

Vastgoedstrategie

Een toekomstbestendige vastgoedportefeuille is bestand tegen snelle en soms onvoorspelbare schommelingen in de vraag naar vastgoed. Door een goede samenstelling en opbouw van de  vastgoedportefeuille bent u voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. Daarbij is niet alleen de bouwkundige kwaliteit een issue, maar vooral ook de functionele kwaliteit, het comfort en de exploitatielasten. Wij kunnen u helpen met het inventariseren van uw vastgoed en het adviseren over de toekomstbestendigheid, inclusief de financiële consequenties.

Visie-ontwikkeling

Vastgoed is voor een organisatie een middel om haar doelstellingen te realiseren. Een school is geen doel op zich, maar een middel om goed en passend onderwijs te bieden. De wereld om ons heen verandert snel, en daardoor ook de behoeftes aan goed wonen, goed onderwijs, goede zorg of een fijne werkplek. Wij kunnen uw visie op het realiseren van uw (nieuwe) doelstellingen vertalen naar uw vastgoed en u adviseren of dit vastgoed nog voldoet, aan te passen is naar de nieuwe eisen en wensen of beter afgestoten of vervangen kan worden. Het betrekken van alle stakeholders bij die vertaling van doelstelling naar vastgoed is voor ons vanzelfsprekend.

Bent u op zoek naar een andere expertise?

Neem gerust contact op, wij informeren u graag geheel vrijblijvend over de mogelijkheden!