Image Alt

Strategisch huisvestingsplan Emergis

Strategisch huisvestingsplan Emergis

Organisaties veranderen voortdurend. Zeker op het gebied van mentale gezondheid en welzijn wijzigen inzichten in hoe de meest geschikte en adequate ondersteuning geboden kan worden, en dat heeft zijn weerslag op het vastgoed. Emergis heeft haar strategische koers herijkt waarbij wijzigingen in de ondersteuning zijn voorzien die ook consequenties hebben voor de huisvesting. Om die reden wenst Emergis een strategisch huisvestingsplan vast te stellen; een plan dat aansluit bij de nieuwe visie en inhoudelijke ambities van de organisatie en het werkproces uitstekend faciliteert. Tegelijkertijd betekent dat ook dat de huisvesting zodanig flexibel is, dat er goed ingespeeld kan worden op toekomstige ontwikkelingen.

Het doel
Vaak zien we dat de primaire focus bij zorginstellingen niet ligt op het vastgoed. Heel gek is dat niet, want de primaire focus hoort te liggen op het ondersteunen van mensen. Toch is het vastgoed van belang om zowel de werknemers, cliënten en andere gebruikers te faciliteren. De manager van de afdeling vastgoed & facilitair van Emergis heeft Marsaki benaderd om hierin te adviseren.

Samen zijn we een traject in gegaan met het ultieme doel: de huisvesting te organiseren op een manier dat hij aansluit bij de missie en visie, bijdraagtaan het realiseren van de strategische doelstellingen én past binnen de budgetten. Hierbij is het uitgangspunt dat het aanbod (vastgoed) zoveel mogelijk aansluit bij de vraag van de cliënten en doelgroepen.

De kansen
Het ontwikkelen van een strategisch huisvestingsplan is een tool om van correctief onderhoud naar voorspellend onderhoud te gaan. Dit zorgt voor structuur, rust en duidelijkheid in de organisatie. Het strategisch huisvestingsplan moet hierbij uiteraard passen binnen de organisatorische en financiële kaders van de eigen organisatie en binnen de externe kaders waarbinnen de organisatie opereert, zoals rijksbeleid, gemeentelijk beleid, wetgeving en de vele ontwikkelingen in de zorg. Strategisch huisvestingsmanagement draait in de kern om het optimaal faciliteren van een organisatie.

De aanpak
Voor Emergis heeft Marsaki maatwerk geleverd om te komen tot een strategisch huisvestingsplan. Hierbij wordt door middel van een stuurgroep in combinatie met werkgroepen en diverse data verzamelingsmethoden zoals enquêtes, workshops en opnames gegevens verzameld om uiteindelijk te komen tot scenario’s. Deze scenario’s zijn de basis van een langetermijnstrategie voor het vastgoed.

Bekijk dit project in ons portfolio: Strategisch huisvestingsplan Emergis

Bekijk ook: www.emergis.nl